CMC Global

Trong những năm gần đây, điện toán đám mây (cloud computing) đã thay đổi cách các công ty lưu trữ dữ liệu. Trước khi cloud computing ra đời, phương án thay thế duy nhất là lưu trữ tại chỗ (on-premise)- các công ty tổ chức xây dựng và vận hành các máy chủ của riêng mình để lưu trữ trang web và ứng dụng.

Tháng Mười Hai 28, 2022

Maximize Your ROI
in the Cloud

Let's Chat!