Suprema

“Chúng tôi đánh giá cao việc CMC Global có nguồn nhân lực phong phú bao gồm toàn bộ các khía cạnh của môi trường phát …

“Chúng tôi đánh giá cao việc CMC Global có nguồn nhân lực phong phú bao gồm toàn bộ các khía cạnh của môi trường phát triển và hài lòng với các phản hồi nhanh chóng trong suốt quá trình dự án.”

Giám đốc dự án của Suprema ID Inc.